ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตเป็นนาย ๘๔ เคล็ดลับคลายกรรมด้วยธรรมะ

ผู้แต่ง: พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติ และ
ขจัดความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจของท่านผู้อ่านได้ด้วยการปฏิบัติ 5
ประการ คือ ตักเตือน พิจารณาตนเอง แก้ไขตนเอง ยิ่งให้ยิ่งได้
อยู่กันด้วยความรัก