ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทางลัดพูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมหลักการพูด บทสนทนา ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันไว้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และกระชับในเล่มเดียว เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-12-10 01:03
2017-12-10 01:03
2017-12-05 01:03
2017-12-04 01:03
2017-11-29 14:30
2017-11-29 14:30