ข้อมูลวีดีโอ

รายละเอียดหลักสูตร ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ข้อที่ 3

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดหลักสูตร ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 ข้อที่ 3
บทที่ 1 : เอกซ์โฟเนนเชียลและลอการิทึม

เนื้อหาของบทเรียน : ความหมายของ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด และสรุปสูตรเลขยกกำลังที่จำเป็นต้องใช้, การหารากที่สองด้วยการใช้สูตร, สูตรพื้นฐานลอการิทึม (Logarithm), ลอการิทึมสามัญ และแอนติลอการิทึม,

บทที่ 2 : เรื่องเวกเตอร์ในระบบ 2 และ 3 มิติ

เนื้อหาของบทเรียน : บทนำเวกเตอร์ ความหมายของ Scalar และ เวกเตอร์, การบวกเวกเตอร์แบบรูปเรขาคณิต แบบหางต่อหัวและแบบหางต่อหาง การหาขนาดของเวกเตอร์และคุณสมบัติเวกเตอร์, การลบเวกเตอร์แบบรูปเรขาคณิต แบบหางต่อหัวและแบบหางต่อหาง การหาขนาดของเวกเตอร์และคุณสมบัติเวกเตอร์, การขนานกันของเวกเตอร์, การเท่ากันของเวกเตอร์, นิเสธของเวกเตอร์, ระบบพิกัดฉาก 3 มิติ ของเวกเตอร์ จุดและ การเปลี่ยนจุดให้กลายเป็นเวกเตอร์ การหาขนาดของเวกเตอร์, การเท่ากันของเวกเตอร์ การบวกและการลบ นิเสธของเวกเตอร์ การหาขนาดของเวกเตร์ การขนานกันของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสามมิติ, เวกเตอร์หนึ่งหน่วย การนำไปใช้งาน สูตรที่เกี่ยวข้อง, ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Scalar Product or Dot Product) สูตรและคุณสมบัติ, ผลคูณเชิงสเวกเตอร์ (Vector Product or Cross Product) สูตรและคุณสมบัติ,

บทที่ 3 : ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ

เนื้อหาของบทเรียน :

บทที่ 4 : ลำดับและอนุกรม