ข้อมูลวีดีโอ

หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 6. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ข้อที่ 2

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดหลักสูตร ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 ข้อที่ 1

บทที่ 1 : แคลคูลัส : ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่อง

รายละเอียดของเนื้อหา : นิยาม ของการหาค่าได้ของ Limit, สูตรที่ต้องนำไปใช้แก้ปํญหาโจทย์ปัญหา, การหาค่า ลิมิตในรูปแบบ ,การหาค่า ลิมิตในรูปแบบ อินฟินิทิ,การหาค่า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

บทที่ 2 : แคลคูลัส : อัตราการเปลี่ยนแปลงและการหาอนุพันธ์

รายละเอียดของเนื้อหา : นิยามและความหมายของอนุพันธ์ ,ส่วนที่เปลี่ยนแปลง, การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้สูตร, กฏของโลปิตาล เมื่อ Limit เข้ารูปแบบ , การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ, กฏลูกโซ่ (The Chain Rule), ฟังก์ชันโดยปริยาย (Implicit Function), อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ และสูตรที่เกี่ยวข้อง, อนุพันธ์อันดับสูง (Derivative of Higher order), ความชันของเส้นโค้ง และสมการของเส้นตรง, การเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเร็วและอัตราเร็ว,ความเร่งและอัตราเร่ง และสูตรที่เกี่ยวข้อง, ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและลดลง และการใช้อนุพันธ์ในการทดสอบช่วง, ค่าสูงสุด,ค่าสูงสุดสัมพัทธ์,ค่าต่ำสุด และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์

บทที่ 3 : แคลคูลัส : การหาอินทิเกรด