ข้อมูลวีดีโอ

หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 4. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ข้อที่ 2

หมวด: การศึกษา

เนื้อหา

รายละเอียดหลักสูตร ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 ข้อที่ 2
บทที่ 1 : เซต

เนื้อหาของบทเรียน : ความหมายและการเขียนเซต สมาชิกในเซต สูตรจำนวนสมาชิกในเซต เซตว่าง , การเขียนเซตในรูปแบบต่างๆ, สับเซต (Subset) จำนวนสับเซตทั้งหมดสับเซตแท้สับเซตไม่แท้, เพาเวอร์เซต (Power Set) การเขียนเพาเวอร์เซต จำนวนเพาเวอร์เซตทั้งหมด และคุณสมบัติต่างๆของเพาเวอร์เซต, การยูเนียน (Union), การอินเตอร์เซกชัน (Intersection), ผลต่าง(Difference), คอมพลีเมนต์ ( Complement), คุณสมบัติต่างๆของ โอเปอเรชัน (Operation Properties), แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Euler Diagrams), สูตรการหาจำนวนสมาชิกของแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ (Euler Diagram)

บทที่ 2 : ตรรกศาสตร์

เนื้อหาของบทเรียน : ความหมายและการเขียนเซต, นิยามของการสมมูลกัน และวิธีการทดสอบการสมมูลกัน ,ตัวเชื่อประพจน์ “และ”“หรือ” “ถ้า…แล้ว..” “…ก็ต่อเมื่อ..” และค่าตารางความจริง, สัจนิรันด์ วิธีการทดสอบสัจนิรันด์ และสูตรที่จำเป็นสำหรับการทดสอบสัจนิรันด์, ประโยคเปิด ตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียว และการแจกแจงที่ใช้ได้เฉพาะตัวเชื่อมประพจน์ “และ”, “หรือ”,นิเสธของประพจน์ของตัวบ่งปริมาณและสูตรที่จำเป็นต้องนำไปใช้,

บทที่ 3 : การอ้างเหตุผล

เนื้อหาของบทเรียน :

บทที่ 4 : ระบบจำนวนจริง

เนื้อหาของบทเรียน :

บทที่ 5 : ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

เนื้อหาของบทเรียน :

บทที่ 6 : เรขาคณิตวิเคราะห์ และสมการเส้นตรง